Subsidies programma 4

Eenmalige subsidies

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 4: Vitale samenleving

innovaties in onderwijshuisvesting

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

diverse onderwijsinstellingen

30.000

Ontwikkelings-samenwerking

bijdragen aan de bewustwording van de Zutphense bevolking op het thema relatie gezondheid en armoede

Organisaties

47.000

a.        een betere verdeling van goederen en welvaart in de wereld, en/of

b.       de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en de betrokkenheid bij deze problematiek van de Zutphense burger, en/of het kunnen uitvoeren van activiteiten door organisaties en instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Maatschappelijke dienstverlening

Het bevorderen van de gezondheid, maatschappelijke participatie of welzijn van inwoners van de gemeente Zutphen

Organisaties

7.900

Stimuleringspro-gramma Gezond in de Stad

De gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen

Organisaties

5.700

Jeugdgezond-heidszorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Organisaties

893.200

Jeugdsubsidie regeling cluster sport

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd

Organisaties

102.800

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen

Organisaties

234.300

het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat

Organisaties

50.000

Jaarlijkse subsidies

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 4: een vitale samenleving

In stand houden van sportaccommodaties.

St sportaccomadaties Zutphen

447.700

Sporthal de Kei

93.900

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Diverse instellingen

492.100

Het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Diverse verenigingen en stichtingen

14.000

A. Flokstraschool

5.400

A.E.A. Abersonfonds

900

het versterken van kwetsbare Zutphenaren

OZC

60.000

Voorkomen voortijdig school verlaten.

Diverse instellingen

8.100

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor

St. Perspectief

3.491.400

risicogroepen en versterking van leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp. activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op:

Vluchtelingenwerk

106.800

a) het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, en/of·

Anti-discriminatie meldpunt,

10.900

b) de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de

Slachtofferhulp

12.000

klachten kan doen; en/of·

Tactus Verslavingszorg

145.400

c) de doelgroep ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving; en/of

GGD

71.000

d) de doelgroep wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

Diverse instellingen

43.800

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met de problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken.

Diverse instellingen

1.267.700