Beleidsindicatoren programma 4

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2014

49,9

49,7

49,9

RIVM - Zorgatlas

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

728,6

743,6

744

LISA

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

63

66

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2016

53,4

34,8

41,3

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2016

36,9

25,6

25,5

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2016

77

54

62

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

7,89

5,05

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2015

2,5

1,35

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2014

1,6

1,7

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

4,96

2,77

2,01

Ingrado

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

36,05

23,07

26,88

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

13,6

10,4

10,7

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

1,8

1,1

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,4

0,5

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,09

1,29

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Sturingsindicatoren speerpunt 'samen werk bereikbaar maken'

Indicator

Bron

Relatie met doelen focustraject*

Instroom Participatiewet in aantal cliënten

Het Plein

3

Uitstroom Participatiewet in aantal cliënten

Het Plein

3

Aantal clienten P-wet met een verbeterd competentieprofiel (basisvaardigheden)

Het Plein

3

Aantal gerealiseerde garantiebanen bij de gemeente Zutphen

Gemeente Zutphen/Het Plein

3

Aantal nieuw gerealiseerde werkgevers/banen (gemeente/regio)

Provinciale Werkgelegenheidsenquete (PWE)

2 en 3

*Toelichting op de doelen

1. We stimuleren een goed ondernemersklimaat

2. We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige Zutphenaren

3. We versterken kwetsbare Zutphenaren

Sturingsindicatoren speerpunt 'innovatie in de zorg'

Indicator

Bron

Relatie met doelen focustraject*

Zutphen Zorg Werkt!

Verschuiving van werkgelegenheid/nieuw zorgaanbod bij bestaande of nieuwe aanbieders

Gemeente Zutphen/Het Plein

2 en 3

Nieuwe interventies / meer toepassen bestaande interventies bij multi problem systemen

Stichting Perspectief

3

Zutphen Zorg Dichtbij!

Nieuw zorgaanbod bij bestaande of nieuwe aanbieders/verschuiving werkgelegenheid

Gemeente Zutphen/Het Plein

2 en 3

Aantal initiatieven dat aantoonbaar mensen laat bewegen

Zutphen actief

2 en 3

*Toelichting op de doelen

1. We stimuleren een goed ondernemersklimaat

2. We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige Zutphenaren

3. We versterken kwetsbare Zutphenaren