Beleidsindicatoren programma 3

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 3. Duurzame leefomgeving

7. Volksgezondheid en milieu

Fijn huishoudelijk restafval

kg

2015

142

151

200

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

6,1

6,4

11,8

RWS Leef-omgeving

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav verkeers-ongeval met een motor-voertuig

%

2015

7

7

8

VeiligheidNL

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

9

10

9

VeiligheidNL

Sturingsindicatoren speerpunt ‘Inzetten op Cleantech’

Bronnen

Relatie met doelen focustraject*

Aantal/aandeel lokale aanbestedingen door gemeente vs. regionaal/elders

Gemeente Zutphen

1, 2 en 3

Projecten CT opzetten / aanjagen

Cleantech Center

1, 2 en 3

Sturingsindicatoren speerpunt ‘Versterken Woonklimaat’

Bronnen

Relatie met doelen focustraject*

Mobiliteit (bereikbaarheid)

Bewonersonderzoek

1 en 2

(Bevorderen) doorstroming op de woningmarkt

Gemeente Zutphen

2 en 3

Aantal verduurzaamde woningen

Gemeente Zutphen/woningcorporaties/
bewonersonderzoek

2 en 3

* Toelichting op de doelen

  1. We stimuleren een goed ondernemersklimaat
  2. We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige Zutphenaren
  3. We versterken kwetsbare Zutphenaren