Beleidsindicatoren programma 1

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 1. Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1000 inwoners

2017

6,8

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2017

6,1

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

546

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

2,3

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

overhead

% van totale lasten

2017

7,1

Eigen begroting