Samenwerking met partners

De woningcorporaties en ontwikkelaars/bouwers zijn voor ons belangrijke partijen bij het verduurzamen van woningen. Daarom intensiveren wij de samenwerking met deze partners. Om het woningbouwprogramma in Zutphen te kunnen realiseren, werken we nauw samen met onze buurgemeenten en de provincie Gelderland.
Om de opvang, de huisvesting, de begeleiding en de integratie van asielzoekers en statushouders goed te laten verlopen werken wij nauw samen met het COA, Woonbedrijf ieder1, politie, omwonenden, wijkteam Noordveen, Vluchtelingenwerk, ROC Aventus, het Plein, de Internationale Taalschakelklas, Pact 18, Buddy to Buddy en Stichting Gunfiets.
Bij het beheren en inrichten van de waterketen zijn we in grote mate afhankelijk van de waterschappen Rijn en IJssel (WRIJ) en Vallei en Veluwe (V&V). In het kader van het Afvalwaterketenplan werken we samen met het WRIJ, V&V en de gemeente Lochem.
Bij het beheer van de openbare ruimte werken we samen met partners als Delta/Het Plein, aannemers, individuele bewoners en bewonerscollectieven, Waterschap Rijn en IJssel, het Bijenlint, Stichting Emerpark en de Bomenstichting.
Bij CO2-reductie zijn we voor een belangrijk deel aangewezen op particuliere initiatieven.
Samen met Circulus Berkel blijven we werken om het afvalscheidingspercentage te verhogen.
In alle vraagstukken rondom ruimtelijke ontwikkeling werken we nauw samen met betrokken partijen, stakeholders, belanghebbenden (extern en intern).