Onze inzet

Groene loper

Binnen de Cleantechregio en de Arbeidsmarktregio werken we intensief samen met andere gemeenten, ondernemers, onderwijs en vakbonden. Aan innovatie, economie, cleantech en aan de  arbeidsmarkt. De keuzes op regioniveau vertalen we naar Zutphense instrumenten.
Zutphen kiest voor een schone economie. Daar hoort een 'Groene loper' bij.  In 2017 is de basis gelegd voor een andere inrichting van het loket voor ondernemers. Vanaf 2018 vinden ondernemers informatie over vergunningen, kavels, subsidies én over onze accountmanagers op één plek.
We intensiveren het accountmanagement. Ken de ondernemers, ken hun plannen en help ze daarin verder. Zie op tijd eventuele problemen en kijk of je kan bijdragen aan een oplossing. Dat vraagt meer ambtelijke én bestuurlijke inzet en meer bedrijfsbezoeken.
Samen met ondernemers verbeteren we het ondernemersklimaat zodat ondernemers kunnen presteren en banen kunnen creëren voor onze stad. In de Kopgroep Economie zitten we met ondernemers aan tafel om de grote vraagstukken te voorzien van gezamenlijke uitvoeringskracht. We blijven gericht op kansen om start-ups én scale-ups te faciliteren.

Cleantech

Cleantech is het vlaggenschip voor andere economische activiteiten. In de noordoost hoek van De Mars staan 6 grote bedrijven die passen bij de circulaire economie: van afval naar grondstof. Een aantal van hen heeft geïnvesteerd om ook in het eigen proces het energiegebruik te beperken.
Veel andere bedrijven hebben geïnvesteerd om in hun productieproces het energieverbruik of het verlies aan grondstoffen te beperken. De machine-industrie, de ingenieursbureaus en de ICT-adviseurs richten zich met hun machines, ontwerpen en ICT-ondersteuning juist op déze aspecten. Waar inzet van duurzame energie (warmte, zon, wind) en  verbetering van productieprocessen (minder verlies van energie en grondstoffen) inzet van de overheid vraagt, dragen we graag bij aan versnelling.

Mensen aan het werk

Met het Werk Service Punt (WSP) en het Aanjaag Team Werkt (AJTW) krijgen we, samen met ondernemers, mensen weer aan het werk. Wij willen de barrières tussen instanties slechten en nieuwe relaties opbouwen en onderhouden. In 2018 willen we, nu de economie aantrekt, met ondernemers aan de slag om meer mensen aan het werk te krijgen.
Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vragen nieuwe oplossingen. Veel bestaande en nieuwe bedrijven leveren hier een goede bijdrage aan. Ook wij als werkgever. Op termijn kunnen een Werkbedrijf, de aanpak voor huishoudelijke hulp en een Regionaal Textiel Sorteercentrum een grote bijdrage leveren.
Een bredere werking heeft het inkoopbeleid. Waar mogelijk doen lokale bedrijven in een gemeentelijke aanbesteding mee. Ook met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen meedingende ondernemers zich profileren. Zo kan inkoopbeleid bijdragen aan lokale werkgelegenheid op alle niveaus.

Ondernemers aan de slag

Het AJTW helpt ondernemende mensen met een uitkering op weg. Het Centrum voor Jonge Ondernemers (CVJO) ondersteunt nieuwe ondernemers met gedeelde huisvesting en intervisie.
Het concept voor een Ondernemershuis – ondernemers helpen ondernemers – is breder. Samen met CVJO, AJTW en ook het Cleantech Center zoeken we afstemming. Het goede willen we bewaren, wat nieuw en beloftevol is willen we toevoegen. De structuur is volgend, centraal staat het belang van nieuwe ondernemers.
Sinds 2017 kennen we het Cleantech Starters Fonds Zutphen. Een revolving fund dat is gevuld door de RABObank en de gemeente. Drie ondernemers zijn met dit fonds op weg geholpen en het komende jaar gaan we de verdere vruchten van dit fonds plukken.

Ondernemerskracht

Er is veel ondernemerskracht in Zutphen. Wij helpen bij het realiseren van samenwerking. Innovatieve plekken als Het Koelhuis en Cleantechcenter zijn bij hun start op gang geholpen. Instrumenten als park- en binnenstadsmanagement vragen blijvend ondersteuning, deels met gerichte inzet van belastinggeld. De Stichting Zutphen Promotie neemt in samenspraak de promotie van Zutphen voor haar rekening.
Wij zoeken graag de kracht van ondernemers op. Ook in de aanpak op De Mars. Duo's uit ondernemerskring en gemeente vormen samen de trekkers van alle actielijnen uit businessplan De Mars. Met het businessplan willen we De Mars met marketing, parkmanagement, een goede infrastructuur (digitaal, elektriciteit) en nieuwe bedrijfsinitiatieven een stevige plek geven in de 21e eeuw.

Aantrekkelijke binnenstad

De gemeente werkt langs 3 lijnen aan een aantrekkelijke binnenstad: gastvrijheid, cultuur & erfgoed, en de bereikbaarheid van de stad. Binnenstadsmanagement is voor de ondernemers een belangrijk instrument gebleken. Wij maken de inzet van de binnenstadsmanager financieel mede mogelijk.
Inwoners en bezoekers moeten zich welkom voelen in Zutphen. Het is belangrijk dat iedereen makkelijk informatie kan vinden, zowel digitaal als fysiek.  De Zutphense binnenstad wil in alle seizoenen aantrekkelijk zijn. We willen niet alleen dagjesmensen, maar ook bezoekers die langer in de stad blijven. Daarom stimuleren we een goed aanbod aan hotels, B&B ’s en camperplaatsen.
We geven structureel subsidie aan de Stichting  Zutphen Promotie, de Stichting Achterhoek Toerisme en Hanzesteden Marketing: de basisinfrastructuur van de vrijetijdseconomie. We verbeteren de bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers, fietsers én auto’s. We zorgen voor een gastvrij wandelgebied en stimuleren gevarieerde horeca. Ook pakken we de leegstand aan. Met eigenaren en ondernemers zoeken we naar kansen om de Frankensteeg, de Rosmolensteeg, de Spoorstraat en de Schupstoel te verbeteren.
De evenementen moeten passen bij het DNA van de stad: van erfgoed tot duurzaamheid. De opstapplaats van de fluisterboten wordt verbeterd.

Poorten van de stad

De binnenstad heeft 4 poorten:

  1. Poort van Zuid
  2. Laarbrug
  3. Klein Vaticaan
  4. Stationsentree.

Deze 4 poorten staan in de gebiedsopgave van de Cleantechregio Stedendriehoek: de basis voor betrokkenheid van de provincie. De aanpak vraagt grote investeringen en dus een lange adem.
We starten met de Poort van Zuid: vanaf de Houtwal tot en met het 's Gravenhof. We maken een integrale visie voor dit gebied. In 2018 ronden we deze visie af, gericht op een voortvarende uitvoering.
Ook al ligt de focus nu op die zuidelijke entree, we zullen zeker ingaan op initiatieven van anderen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de andere poorten.

Erfgoed

Samen met Stichting Zutphen Promotie voeren we 2 erfgoedlijnen uit: religieus erfgoed Zutphen en Zutphen Hanzestad. Deze erfgoedlijnen bestaan uit het openstellen van monumenten met een bijpassende programmering, marketing en audiotour. Ook bieden we samen met ondernemers in de stad in steeds meer panden erfgoedinformatie ter versterking van de winkelbeleving.
We investeren in het verbeteren en openstellen van monumenten. Denk aan de Nieuwstadskerk, de Walburgiskerk de Bourgonjetoren en de Burgerzaal. Ook stimuleren we eigenaren bij het herstellen of reconstrueren van monumentale winkelpuien én van woonpanden. We doen dat het liefst in goed overleg. Dat lukt ook bijna altijd. Soms is handhaving onvermijdelijk.
De ontwikkeling van ‘Het Hof van Heeckeren’ als presentatiecentrum en als kenniscentrum voor erfgoed in Zutphen is de basisinfrastructuur onder en achter al deze acties. We werken aan een digitaal erfgoedportaal!

Gevarieerd cultuuraanbod

Met de culturele basisinstellingen zijn prestatieafspraken gemaakt tot en met 2020. Natuurlijk zijn we tussentijds in gesprek. We willen samen dat de afgesproken prestaties worden geleverd.
Er zijn ook incidentele subsidies voor culturele activiteiten. In de Cultuuragenda staat dat die worden verstrekt door en via een op te richten Stichting Cultuur. Tot dat moment verstrekt het college de subsidies op basis van het advies van een externe commissie. We stellen een nieuwe subsidieregeling op. De functie van een ‘cultuurmakelaar’ is voorlopig belegd bij de beleidsmedewerker cultuur.
De Muzehof, het primaire onderwijs en de gemeente geven uitvoering aan het convenant 'Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2017-2021'. De Muzehof krijgt per leerling een geoormerkte, aanvullende bijdrage. Hierdoor kan de Muzehof samen met scholen een passend aanbod ontwikkelen.
Samen met Hanzehof werken we aan scenario’s voor een duurzame exploitatie. Het beheer van het gebouw vraagt aandacht. Samen willen we van de Hanzehof een belangrijke spil maken in lokale initiatieven rond podiumkunsten. De Buitensociëteit speelt hierin een belangrijke rol.
Het aanbod van de ‘kleine podia’ in Zutphen (Dat Bolwerck, Het Koelhuis, De IJsselsalon, De IJsselstroom) bepaalt mede de variatie in het cultuuraanbod. In de komende jaren ondersteunen we de programmering van deze kleine podia. Ook het Luxor Filmtheater draagt bij aan het gevarieerde cultuuraanbod.
We gaan in 2018 de kunst in de openbare ruimte inventariseren en daarvoor een meerjarenplan voor onderhoud opstellen.