Onze inzet

Samenwerken aan de kracht van Zutphen

Met ondernemers en maatschappelijke partners willen we intensief samenwerken, om zo meer mensen aan het werk te krijgen. En als werk niet haalbaar is, mogen mensen erop rekenen dat we hen helpen bij hun zorgvraag, dagbesteding of inkomen. ‘Iedereen doet mee’ is ons motto en wij helpen organiseren dat iedereen ook echt mee kan doen.

Steeds meer maatwerk

We vinden het belangrijk dat iedereen die hulp en zorg nodig heeft, op tijd de weg daarnaar weet te vinden. Daarom gaan we in 2018 verder met de verbetering van het toegangenstelsel binnen het sociaal domein. We willen de toegang tot werk, zorg en ondersteuning nog beter en slimmer organiseren. Dat doen we samen met Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams van Perspectief.
Ook inhoudelijk werken we verder aan verbetering: de transformatie naar maatwerk, integrale aanpak en nieuwe oplossingen. Dat geldt helemaal als er in een gezin sprake is van problemen op meerdere terreinen.  De mens staat centraal en niet de regels. Het gaat om hun kracht en kwaliteiten en de mogelijkheden die er zijn om die in te zetten.

Vernieuwende aanpak

We werken aan de vernieuwing in de zorg via twee thema’s: Zutphen Zorg Werkt en Zutphen Zorg Dichtbij. We hebben gemerkt dat als we partners uit verschillende sectoren bij elkaar brengen dit tot verrassende verbindingen kan leiden en veel ideeën voor vernieuwing oplevert.  We gaan bijvoorbeeld aan de slag met de aanpak van dementie en met matchtafels voor zorgwerkgevers. Er wordt een tijdelijke zorg-innovatiewinkel geopend. Dit initiatief kan als vliegwiel dienen voor het bij elkaar brengen van zorgondernemers en zo innovatie en het gebruik van nieuwe technologie stimuleren.

Zutphens werkbedrijf en Het Plein

We gaan een Zutphens Werkbedrijf oprichten. We bundelen de krachten van verschillende uitvoeringsorganisaties. Zo ontstaat er één organisatie voor inwoners en werkgevers met de focus op werk en meedoen. Werkgeversdienstverlening en mensen begeleiden naar werk zijn twee belangrijke onderdelen.  Inwoners die niet zo makkelijk aan werk komen, kunnen terecht bij het Werkbedrijf voor ondersteuning, ‘beschut werk’ of bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding. Ook hier gaan we meer kijken naar mogelijkheden, dan denken vanuit regels. Met een lokaal werkbedrijf wordt de samenwerking met het (speciaal) onderwijs en ondernemers en bedrijven gemakkelijker. Uiteraard zullen we samen met de mede-eigenaren de gevolgen van deze en andere ontwikkelingen voor Het Plein en Delta, zorgvuldig en in overleg met Het Plein en Delta opvangen.
Vanwege de onzekerheid of de uitgangspunten van de oorspronkelijke begroting 2018 van Het Plein haalbaar zijn, hebben we voor zowel het jaar 2018 en 2019 een incidenteel bedrag van € 2 miljoen geraamd.

Onderwijs sterk in verbinding

We vinden het belangrijk dat er een toekomstbestendig onderwijsaanbod is in Zutphen en dat onze jeugd wat te kiezen heeft. We gaan het masterplan onderwijshuisvesting uitvoeren. In 2018 beginnen we met de nieuwbouw van een aantal scholen op het oude zwembadterrein. Dit zijn de nieuwe cluster 4 school voor kinderen met gedragsproblemen, het Mozaïek en een aanvulling op de Anne Flokstraschool. We willen daar andere voorzieningen die de kinderen (en hun ouders) nodig hebben aan toevoegen, zoals buitenschoolse opvang en zorg. De Vrije School (VO) gaat een nieuwe vleugel aanbouwen en met het Baudartius College gaan we samen een huisvestingsplan maken.
Een goede aansluiting tussen onderwijs en werk is heel belangrijk. Wij gaan ons inzetten om die verbinding te versterken. Dat doen we onder meer met het VMBO, ROC en het bedrijfsleven, lokaal én regionaal.

Preventie via educatie …

Voorkomen is beter dan genezen. We gaan in 2018 nog meer het accent leggen op preventie. Goede en bereikbare peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie horen daarbij. Samen met deskundigen blijven we inzetten op het voorkomen van opvoed- en opgroeiproblemen. Goed onderwijs voor onze kinderen en het tijdig in beeld krijgen en aanpakken van schoolverzuim horen daar ook bij.

… en gezondheid

We willen de gezondheid van onze inwoners verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van overgewicht en eenzaamheid. We gaan hieraan werken onder de vlag van ‘Gezond in de stad’. We gaan in 2018 verder met het stimuleren van sporten en bewegen voor jong en oud in buurten en wijken. Dat is immers niet alleen leuk maar ook goed voor je gezondheid. Onze sportverenigingen en buurtsportcoaches spelen daarin een belangrijke rol. Het project 'Alles is gezondheid' waarbij zorgpartijen en grote bedrijven samenwerken ondersteunen we.

Huishoudelijke hulp

In 2018 gaan we de organisatie van de hulp bij de huishouding op een andere manier vorm geven. De hulp blijft hoe dan ook beschikbaar voor wie dat nodig heeft. De samenwerking met de sociale wijkteams en wijkverpleging vinden we belangrijk.

Dagbesteding en beschermd wonen

De vernieuwing van dagbesteding gaat in 2018 zijn vruchten afwerpen. Laagdrempelig en dichtbij zijn de kenmerken. We gaan uit van de talenten van de deelnemers.
Voor kwetsbare mensen zorgen we voor passende vormen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We werken daarin samen met de regiogemeenten en betrokken partijen. We gaan een regionaal én lokaal actieplan maken en uitvoeren. Dit plan gaat over wonen, zorg, dagbesteding en inkomen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de 24-uurs bereikbaarheid van medewerkers en het vergroten van de draagkracht in buurten waar dit nodig is.

Armoede en schulden

Helaas komen armoede en schulden voor in Zutphen. Armoede en hardnekkige schulden bedreigen de bestaanszekerheid en zelfstandigheid van mensen. We willen met enkele stevige maatregelen weer uitzicht bieden, financiële fitheid vergroten en gebruik van regelingen stimuleren. We gaan de toegang tot schulddienstverlening vergroten en versoepelen. Ook hier zetten we in 2018 meer in op preventie en vroegsignalering. We richten onze aandacht speciaal op kinderen.

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond. In 2018 gaan we verder met de uitvoering van de meerjarige agenda Sport en Bewegen. Daar horen ook sportieve evenementen bij zoals de Zutphen Games.
Ook in 2018 gaan we, samen met organisaties uit de wereld van zorg en onderwijs, aan de slag met onze Zutphense buurtsportcoaches. Om te kunnen sporten heb je sportaccommodaties nodig. Vanaf 2018 gaan we investeren in de buitensportaccommodaties. We letten daarbij vooral op toegankelijkheid en duurzaamheid. In 2017 hebben we bij de provincie subsidie aangevraagd voor een kwaliteitsimpuls voor Sportpark Zuidveen. Belangrijke steekwoorden zijn samenwerken, groen en duurzaam, voor alle leeftijden, sportief en uitstraling.

Zorgvuldig omgaan met privacy

De leertuin privacy wordt in 2018 afgerond. We hebben geleerd vroegtijdig de noodzakelijke gegevens te delen zonder de privacy te schenden. Zorgvuldigheid is hierin heel belangrijk.

Samen inkopen loont

Verder gaan met de transformatie Sociaal Domein betekent ook een verandering in inkopen van zorg en hulp. Samen met andere gemeenten ronden we in 2018 de route naar die nieuwe manier van inkopen af.