Onze inzet

Woonklimaat versterken

Via het woningbouwprogramma bestemmen we de ruimte die vrij komt, waar mogelijk, voor woningen in het midden- en hogere segment. Dat is goed voor de balans in het woningaanbod, het woonklimaat, de lokale economie en het functioneren van de stad als geheel. We stimuleren de bouw van levensloopbestendige- en energiezuinige woningen en verschillende woonvormen. Park Helbergen is daar een mooi voorbeeld van.
In 2018 staan het Woningmarktonderzoek 2018, de actualisatie van de Woonvisie en de uitvoering van de Woonvisie 2013-2017 gepland. Het onderzoek geeft ons inzicht in de behoefte aan woningen. Met de visie bepalen wij hoe wij (gaan) samenwerken met partners.

Een samenhangende aanpak voor duurzaamheid

Wij willen meer samenhang brengen in hoe wij werken aan duurzaamheid. Prioriteit ligt bij: het opstellen van een duurzaamheidsagenda, verduurzaming van de woningvoorraad en van de openbare ruimte. Ook duurzame- en slimme mobiliteit zullen aandacht vragen.

Schone energie

Wij stimuleren en faciliteren initiatieven voor wind- en zonneparken en schone mobiliteit om de uitstoot van CO2 te verminderen. We sluiten daarbij aan op de agenda van de Cleantechregio. Zonnepark Noordveen is het verst gevorderd in de voorbereidingen. Voor een deel van Fort de Pol is een aanvraag voor een zonnepark in behandeling.
We houden er rekening mee dat de komst van wind- en zonneparken en van een biomassacentrale invloed heeft op de woon- en leefomgeving. Daarom vragen we de initiatiefnemers vooraf om een compensatieplan als onderdeel van de businesscase.
In 2018 stellen wij een duurzaamheidsagenda op. Samen met onze partners kunnen we daarmee sneller onze gezamenlijke ambitie, Zutphen energieneutraal, realiseren. Hier ligt een relatie met programma 5.

Minder huishoudelijk restafval

Het percentage huishoudelijk restafval moet verder omlaag. Daarom willen we meer weten over het soort afval en over de mogelijkheden voor hergebruik. We willen de kringloop van materialen zo veel mogelijk sluiten. Hier ligt een relatie met programma 5. We faciliteren lokale initiatieven voor de vermindering van zwerfvuil met geld van het Rijk. Afvalcoaches helpen ons hier bij.

Wijk van de Toekomst

In 2018 krijgt het project Wijk van de Toekomst een vervolg. In de buurten Voorsterallee Noord en Berkelpark van de wijk Noordveen zijn we daarmee in 2017 van start gegaan. De gemeente wil hier samen met bewoners een plan bedenken voor nieuwe, alternatieve energievoorzieningen. Het doel is om Voorsterallee Noord en Berkelpark om te vormen tot buurten waar geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt. Zutphen ondertekende in 2016 het Gelders Energieakkoord (GEA). Daarin is het begrip ‘Wijk van de toekomst’ gedefinieerd als ‘gasloze wijk’, toegespitst op bestaande wijken.

Klimaatstrategie

Wij willen voorkomen dat de stedelijke omgeving lijdt onder hittestress, watertekort of wateroverlast. In 2020 moeten wij ‘klimaatbestendig handelen’ en in 2050 moet onze gemeente klimaatbestendig zijn ingericht. Daarom willen we onze ambitie voor de aanpak van warmte- en wateroverlast vastleggen. De basis hiervoor vormt het onderzoek ‘Zutphen, een prettig klimaat’.
We willen groene en groenblauwe zones behouden en aanleggen. Ze helpen ons in de strijd tegen hittestress en wateroverlast en dragen bij aan de gezondheid, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en stadsnatuur. We werken aan het Integraal Basisklimaatplan. Samen met het Afvalwaterketenplan helpt dit ons om goede keuzes te maken.

Waterketen

We stimuleren woningeigenaren en bewoners om hemelwater (regenwater, hagel en sneeuw) op eigen terrein op te vangen. We gebruiken renovatie-, riolerings- en herinrichtingsprojecten in stedelijk gebied om hemelwater af te koppelen als dat kan. Bij nieuwe ontwikkelingen spelen wij zoveel mogelijk in op de klimaatveranderingen.
Wij willen de waterkwaliteit en -kwantiteit van het watersysteem in en om Zutphen verbeteren. Met het watersysteem bedoelen we het samenhangende geheel van grondwater en open water.
Het initiatief en de motie “Blauwboek” laten zien dat onze inwoners betrokken zijn bij het stadswater van Zutphen. In het Blauwboek staan meer dan tachtig voorstellen die gaan over beheer, inrichting, (recreatief) gebruik en energiewinning.

Duurzaamheid en energiebesparing in gebouwen

We gaan verder met energiebesparing in onze eigen panden. We stimuleren woningcorporaties, woningeigenaren, huurders en bouw- en installatiebedrijven om woningen energiezuiniger of zelfs energieneutraal te maken. Dit kan onder meer via het energieloket, energiecoaches, het woningabonnement en de ‘Wijk van de Toekomst’ (afkoppeling gasaansluiting).
In onze prestatieafspraken met woningcorporaties staat veel over duurzaamheid. Verduurzaming van bestaande woningen betekent in de praktijk verlaging van de woonlasten.
Bij woningen maken we gevelisolatie mogelijk voor geluidwering en energiebesparing. In de stedelijke omgeving stimuleren wij ook groene daken en gevels. Ze reguleren de temperatuur en vormen tegelijk een buffer voor hemelwater.

Samen voor schoon, heel en veilig

Voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving moet de openbare ruimte schoon, heel, veilig en leefbaar zijn. Samen met onze inwoners en andere partners werken we daaraan.
We verlagen de kosten van het beheer zoveel mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We spelen in op de klimaatverandering en werken aan het behoud en het vergroten van de biodiversiteit. Wij faciliteren en stimuleren bewonersinitiatieven om delen van de openbare ruimte zelf te onderhouden. Het Emerpark is daar een mooi voorbeeld van.
Werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals het vervangen van het riool, bieden kansen om in een wijk een natuurlijk/avontuurlijk speelterrein te realiseren. Dit kan als bewoners dat willen, het past in het speelbeleid en er voldoende geld voor is.

Bereikbaarheid en verkeer

We vinden het belangrijk dat Zutphen goed bereikbaar en verkeersveilig is. Daar werken we lokaal en in de regio aan. Daarom zien we zien uit naar de aanleg van de provinciale rondweg De Hoven in 2019.
Voor de bereikbaarheid van Zutphen zijn de doorstroming op de N348, de rotonde Brummen, de nieuwe IJsselbrug, de spoedige realisatie van de rondwegen rond De Hoven en Voorst en de samenhang met het regionale netwerk van groot belang. Het regionaal wegennet is opgenomen op de agenda van de Cleantechregio.
We hebben speciaal aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. We blijven werken aan voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen rond de binnenstad. We stimuleren schone en slimme mobiliteit (Smartmobility). Daarmee sluiten we aan op de agenda van de Cleantechregio en dragen we bij aan onze duurzaamheidsdoelen.

In 2018 jaar staan de volgende projecten op het programma:

  • Aanpassing van de Lange Hofstraat: de voetganger moet comfortabeler kunnen lopen.
  • Snelfietsroute Deventer-Zutphen: fietsroute gericht op werkverkeer en vermindering van autoverkeer. Hij komt tot stand in samenwerking met de Cleantechregio.
  • Informatiemanagement verkeer: dit helpt ons ongewenste verkeersbewegingen te beperken. Dat is goed voor de veiligheid en de leefbaarheid.
  • Openbare verlichting binnenstad: zuinige en effectieve verlichting is goed voor de veiligheid, het milieu en een aantrekkelijke binnenstad.
  • Onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Paulus Potterstraat.
  • Vervanging van de verkeersregelinstallatie Nieuwstad.

Vluchtelingenzaken en asielopvang

Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee behoort tot de kernvoorraad van het COA. We houden de veiligheid en leefbaarheid van Noordveen en Zutphen goed in de gaten met behulp van de risicoanalyse.
Wij huisvesten statushouders binnen onze gemeente. Wij steunen de keuze van Woonbedrijf ieder1 om woningen voor statushouders zoveel mogelijk verspreid in de stad aan te bieden. Pact 18 huisvest jonge statushouders en begeleidt hen tot na hun 18de, totdat zij werkelijk op eigen benen kunnen staan.
Wij vinden taalbeheersing, integratie, participatie, een opleiding, vrijwilligerswerk en/of werk voor asielzoekers en statushouders belangrijk. We willen de nieuwkomers zo snel mogelijk voorbereiden voor school, vrijwilligerswerk of arbeidsmarkt, zodat zij mee kunnen doen. Samen met onze partners ontwikkelen we daarvoor een complete aanpak. Wij ondersteunen initiatieven van vrijwilligers. Buddy to Buddy maakt de asielzoekers en statushouders wegwijs in onze lokale samenleving. Stichting Gunfiets zorgt voor fietsen en het opknappen ervan.

Omgevingswet

Wij bereiden ons voor op de Omgevingswet. We willen de ruimte en de mogelijkheden die deze wet ons biedt goed benutten. De Omgevingswet helpt ons om nog beter integraal te werken aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige werk- en leefomgeving.
De Omgevingswet verplicht ons te werken met een aantal instrumenten. Een daarvan is de Omgevingsvisie. In 2018 gaan we hiermee een doorstart maken voor het stedelijk gebied. We gaan verder met de pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied. Ook richten we de programmaorganisatie ‘Implementatie Omgevingswet’ in. Onder die organisatie start een aantal pilots.
Bij de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet werken we vooral samen met de Regio Stedendriehoek. Omdat het een taak is die uiteindelijk de hele gemeentelijke organisatie aangaat, werken onze teams veel samen. In de pilots werken we veel met de samenleving en stakeholders. Het gaat erom dat we samen een Zutphense manier van werken vinden die recht doet aan onze eigenheden.

Ruimtelijke ordening en - ontwikkeling

In 2018 stellen we beleid op voor een aantal ontwerpen en vertalen die in bestemmingsplannen. We gaan verder met integrale visievorming met stakeholders rond het thema horecavestiging. Het businessplan voor De Mars wordt opgeleverd (actualisatie gebiedsvisie). We draaien volop mee in projecten rondom windmolens, Poort van Zuid, ontwikkelingen in De Hoven, ontwikkelingen in Klein Vaticaan.