Doelstellingen

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner, organisatie en ondernemer een zinvolle bijdrage kan leveren aan Zutphen. Vooral door samenwerking versterken we de kracht van Zutphen.
Met onze partners uit de zorgsector zetten we in op gezond werken en ondernemerschap in de zorg.  Samen ondersteunen we mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven. De zorgsector biedt veel werkgelegenheid in Zutphen. Het is belangrijk deze werkgelegenheid voor de toekomst te behouden, daarom investeren we in deze sector.

Wij werken er hard aan om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit is een gezamenlijke opgave voor het Plein, de ondernemers, onderwijs en de gemeente. We hebben hier voor een aantal mogelijkheden:

  • een organisatie opzetten om mensen naar werk te begeleiden, werkgevers te ontzorgen en werkbegeleiding op de werkvloer aan te bieden
  • creatieve en vernieuwende ideeën voor duurzame werkgelegenheid ondersteunen
  • knellende regels afschaffen
  • garantiebanen bieden bij de gemeente
  • inkoop en aanbesteding vernieuwen bij de gemeente.

We zijn trots op ons onderwijsaanbod. Zutphense kinderen kunnen de school kiezen die bij hen past en daar een diploma halen. Met de scholen werken we aan het instand houden en versterken van dit aanbod. Al voordat de kinderen naar school gaan, ondersteunen we de ouders bij de opvoeding en het opgroeien met voor- en vroegschoolse activiteiten. Alle kinderen krijgen zo gelijke kansen op de basisschool. Goed en gevarieerd onderwijs maakt ook dat mensen graag in Zutphen blijven of komen wonen.
We hebben de gezinnen die kampen met een stapeling van problemen steeds beter in beeld:  geen werk, verslaving, schulden, armoede en psychische problemen, laaggeletterdheid. Met stip werken we aan een aanpak voor deze situaties via ‘één gezin, één plan, één regisseur’.
Samen met partners, waaronder de buurtsportcoaches, stimuleren we sporten en bewegen, ook in de buurt. Omdat het gezond is en omdat het contact stimuleert. We willen het gebruik van de sportaccommodaties, binnen en buiten, kostendekkend maken door de accommodaties optimaal te gebruiken.