Doelstellingen

Wonen en huisvesting

 • Meer woningen in het midden- en hogere segment.
 • Huisvesting voor asielzoekers en statushouders in samenwerking met partners.

Duurzaamheid en leefbaarheid

 • Een integrale aanpak voor duurzaamheid.
 • Op regionaal niveau 200.000 ton CO 2 besparen onder meer door windparken, zonneparken en schone en slimme mobiliteit. (relatie met programma 5)
 • 20.000 ton huishoudelijk restafval minder per jaar; in 2020 minder dan 100 kg restafval per inwoner.
 • Zoveel mogelijk materialen recyclen en grondstoffen hergebruiken. (relatie met programma 5)
 • Warmte- en wateroverlast in stedelijke omgevingen voorkomen en oplossen.
 • De gemeentelijke panden en de bestaande woningvoorraad verduurzamen.
 • Een stiller, schoner, veiliger en aantrekkelijker Zutphen.
 • Betaalbaar en maatschappelijk verantwoord beheer van de openbare ruimte.

Bereikbaarheid en verkeer

 • Zutphen is goed bereikbaar en verkeersveilig; zowel binnen de gemeente als vanuit de regio.
 • Schone en slimme mobiliteit. (relatie met programma 5)

Ruimtelijke ontwikkeling/-ordening

 • Integraal werken aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige werk- en leefomgeving.
 • Een goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.