Onze inzet

1+1=3

We willen de relatie met onze netwerkpartners verder versterken. We zoeken elkaar vaker op en we  investeren in het verbinden van partijen. In 2018 investeren we extra in onze relatie met ondernemers. Regionaal werken we samen met onze partners in de Cleantechregio Stedendriehoek en de provincie Gelderland aan een duurzame economie en samenleving.
We kennen de lokale opgaven die we regionaal willen oppakken. We maken samen beleid, we ontwikkelen uitvoeringsprogramma´s en verwerven middelen bij andere overheden op provinciaal, nationaal en internationaal niveau. We doen dit op veel thema´s zoals leefomgeving, bereikbaarheid en mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, arbeidsmarkt en onderwijs, zorg (regionale inkoop WMO en jeugd) en binnensteden.
Concrete projecten waaraan we werken zijn bijvoorbeeld de snelfietsroute Zutphen-Deventer, de ontwikkeling van een warmtenet op de Mars en het verduurzamen van de woningvoorraad (lees daarover in programma 3).

Samen met bewoners

Wijkregisseurs werken samen met bewoners, organisaties en medewerkers aan een veerkrachtige,  redzame samenleving met leefbare wijken en mensen die meedoen. De wijkregisseurs zijn ‘aanjagers en verbinders’.
Via ‘Right to challenge‘ kunnen inwoners en organisaties ons ´uitdagen´. Als zij taken van de gemeente beter en goedkoper kunnen organiseren, staan wij daarvoor open. In 2018 gaan we dit instrument invoeren. We gaan ook verder met onze verkenning om te komen tot een burgerbegroting.

Gastvrije medewerkers

We willen dat inwoners zich welkom, veilig en uitgenodigd voelen om van onze diensten gebruik te maken en om ons feedback te geven.

Luisteren naar ondernemers en inwoners

We werken samen met ondernemers aan het verbeteren van informatie voor hen op onze website,  onder meer over vergunningen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en subsidies. Het digitale inwoners-ondernemerspanel is één van de instrumenten die we hiervoor gaan gebruiken.
We betrekken gebruikers van de website bij het ontwikkelen en testen van digitale voorzieningen. Ook hiervoor zetten we het inwonerspanel in.
We stimuleren het digitaal aanvragen van producten en diensten. Ons uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We houden rekening met mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Als dat nodig is helpen we hen, bijvoorbeeld met ondersteuning bij digitale aanvragen in de hal van ons stadhuis.  

Communicatie nieuwe stijl

We willen een toegankelijke en aansprekende huisstijl. Verder is 2018 het jaar waarin de website geëvalueerd en vernieuwd zal worden. Via diverse communicatiekanalen worden resultaten van beleid gedeeld, ondersteunen we onze dienstverlening en inspireren we de samenleving mee te doen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van Zutphen.

Elke stem telt

Op woensdag 21 maart 2018 organiseren wij de gemeenteraadsverkiezingen. De ruim 36.500 stemgerechtigde inwoners van Zutphen en Warnsveld kunnen in één van de 26 stemlokalen hun stem uitbrengen. Forensen kunnen voor het eerst terecht in een stembureau in het ROC-gebouw naast het station.