Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

30

29

28

26

25

24

Materiële vaste activa

150.542

170.638

167.577

163.079

158.207

170.291

Financiële vaste activa - excl. verstr leningen > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Financiële vaste activa - verstrekte leningen > 1 jaar

31.599

29.813

28.645

27.722

26.778

23.130

Totaal vaste activa

182.171

200.480

196.249

190.828

185.010

193.445

Vlottende activa

Voorraden

35.979

32.802

29.741

25.062

21.848

20.472

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

904

0

0

0

0

0

Liquide middelen

684

0

0

0

0

0

Kortlopende vorderingen

17.643

17.643

17.643

17.643

17.643

17.643

Overlopende activa

8.941

8.941

8.941

8.941

8.941

8.941

Totaal vlottende activa

64.151

59.386

56.325

51.646

48.432

47.056

Totaal activa

246.322

259.866

252.574

242.474

233.442

240.501

Passiva

Vaste passiva

Resultaat boekjaar

1.044

0

646

1.293

1.857

1.197

Reserves

66.890

55.756

48.511

47.591

47.975

49.634

Voorzieningen

7.595

7.047

6.651

6.577

6.484

6.392

Opgenomen leningen > 1 jaar

113.137

135.291

135.872

126.495

116.839

123.167

Totaal vaste passiva

188.666

198.094

191.995

182.171

173.320

180.507

Vlottende passiva

Kasgeldleningen

10.500

14.366

13.173

12.897

12.716

12.588

Bankschulden

0

250

250

250

250

250

Kortlopende schulden

8.004

8.004

8.004

8.004

8.004

8.004

Overlopende passiva

39.152

39.152

39.152

39.152

39.152

39.152

Totaal vlottende passiva

57.656

61.772

60.579

60.303

60.122

59.994

Totaal passiva

246.322

259.866

252.574

242.474

233.442

240.501