Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 1. Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1000 inwoners

2017

6,8

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2017

6,1

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

546

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

2,3

Eigen begroting

0. Bestuur en ondersteuning

overhead

% van totale lasten

2017

7,1

Eigen begroting

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

4,1

1,8

2,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

6,3

4,4

5,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

3,1

3,1

3,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

8

5,1

5,6

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2016

145,6

93,1

137,4

Bureau Halt

1. Veiligheid

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

0,9

1

1,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 3. Duurzame leefomgeving

7. Volksgezondheid en milieu

Fijn huishoudelijk restafval

kg

2015

142

151

200

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

6,1

6,4

11,8

RWS Leef-omgeving

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav verkeers-ongeval met een motor-voertuig

%

2015

7

7

8

VeiligheidNL

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

9

10

9

VeiligheidNL

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2014

49,9

49,7

49,9

RIVM - Zorgatlas

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

728,6

743,6

744

LISA

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

63

66

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2016

53,4

34,8

41,3

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2016

36,9

25,6

25,5

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2016

77

54

62

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

7,89

5,05

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2015

2,5

1,35

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2014

1,6

1,7

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

4,96

2,77

2,01

Ingrado

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

36,05

23,07

26,88

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

13,6

10,4

10,7

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

1,8

1,1

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,4

0,5

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,09

1,29

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

133,1

134

134

LISA

3. Economie

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

116

100

100

Atlas voor Gemeen-ten

3. Economie

Functiemenging

%

2016

50,2

52,7

52,1

LISA

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

567

644

644

COELO, Groningen

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

634

727

723

COELO, Groningen

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2016

180

214

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

2,4

8

6

ABF - Systeem Woningvoorraad

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2017

75

72,4

69

CBS - Bevolkingsstatistiek