Overzicht taakvelden

2018

2019

2020

2021

Totaal

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.1 Bestuur

2.760.900

0

2.743.600

0

2.727.800

0

2.730.500

0

0.10 Mutaties reserves

4.550.800

-12.298.000

4.690.200

-6.815.499

4.927.000

-3.764.200

5.421.900

-3.644.900

0.11 Rekening van baten en lasten

646.500

0

1.292.842

0

1.856.744

0

1.197.068

0

0.2 Burgerzaken

1.291.400

-808.400

1.330.700

-808.400

1.201.600

-808.400

1.257.700

-808.400

0.4 Ondersteuning organisatie

12.558.500

-816.200

11.997.900

-815.500

11.902.000

-802.200

11.942.800

-801.700

0.5 Treasury

97.100

-2.450.500

102.300

-2.450.200

113.100

-2.449.800

123.900

-2.449.300

0.61 OZB woningen

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

0.62 OZB niet-woningen

116.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

0.63 Parkeerbelaasting

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

0.64 Belastingen overig

6.700

-358.900

6.700

-358.900

6.700

-358.900

6.700

-358.900

0.7 Algemene en overige uitkering gemeentefonds

0

-86.154.700

0

-87.069.700

0

-87.839.100

0

-88.636.100

0.8 Overige baten en lasten

1.521.700

-1.389.200

802.100

-2.070.500

1.318.100

-2.070.500

1.822.300

-2.070.500

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.830.800

0

2.769.300

0

2.749.200

0

2.728.900

0

1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.485.200

-1.549.000

1.485.200

-1.548.200

1.485.200

-1.549.000

1.485.200

-1.548.200

2.1 Verkeer en vervoer

5.237.500

-215.600

5.193.500

-165.600

5.228.800

-165.600

5.233.900

-165.600

2.2 Parkeren

524.200

-200

504.100

-200

503.900

-200

491.600

-200

2.3 Recreatieve Havens

39.100

0

39.100

0

39.100

0

39.100

0

2.4 Economische Havens en waterwegen

192.500

-13.300

196.100

-15.300

195.000

-15.200

193.900

-15.200

2.5 Openbaar vervoer

788.300

-673.400

803.120

-690.120

112.900

0

112.900

0

3.1 Economische ontwikkeling

13.100

0

12.900

0

12.700

0

2.500

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.621.800

-1.396.800

1.377.400

-1.321.800

1.376.100

-1.321.800

1.373.300

-1.321.800

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

1.468.700

-612.300

968.400

-612.300

968.600

-612.300

968.500

-612.300

3.4 Economische promotie

656.400

-173.000

656.400

-173.000

656.300

-173.000

654.100

-173.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

214.900

0

214.900

0

214.900

0

214.900

0

4.2 Onderwijshuisvesting

5.281.400

-499.000

4.919.900

-504.500

4.788.400

-510.000

5.390.900

-510.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.305.800

-554.600

2.253.200

-554.600

2.225.800

-554.600

2.135.800

-554.600

5.1 Sportbeleid en activering

499.500

0

459.500

0

459.500

0

459.500

0

5.2 Sportaccommodaties

2.105.500

-706.100

1.958.200

-706.100

1.942.200

-706.100

1.884.400

-706.100

5.3 Cultuurpres, cultuurprod. en cultuurpart.

2.482.900

-30.000

2.261.300

-30.000

2.260.700

-30.000

2.260.100

-30.000

5.4 Musea

2.486.500

-475.100

2.334.300

-475.100

2.329.200

-475.100

2.326.900

-475.100

5.5 Cultureel erfgoed

983.400

-11.800

935.400

-11.800

895.200

-11.800

895.000

-11.800

5.6 Media

1.013.800

-133.600

983.200

-133.600

982.900

-133.600

982.600

-133.600

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.147.600

-73.600

3.074.100

-73.600

3.084.100

-73.600

3.078.100

-73.600

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.928.700

-107.500

5.794.097

-112.500

5.725.075

-112.500

5.762.887

-112.500

6.2 Wijkteams

945.200

0

945.200

0

945.200

0

945.200

0

6.3 Inkomensregelingen

32.505.200

-21.298.500

32.458.800

-21.356.939

30.473.800

-21.371.939

30.473.800

-21.371.939

6.4 Begeleide participatie

11.215.500

0

10.941.500

0

10.826.500

0

10.482.500

0

6.5 Arbeidspart-instr. gericht op toeleiding naar werk

3.677.200

-950.600

3.578.600

-1.206.600

3.578.600

-1.735.580

3.578.600

-1.588.816

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

5.978.800

-7.000

5.903.800

-7.000

5.708.800

-7.000

5.708.800

-7.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.837.800

0

5.837.800

0

5.742.800

0

5.742.800

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.998.400

0

14.963.200

0

14.828.700

0

14.828.700

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

195.700

-42.600

156.600

-42.600

156.600

-42.600

156.600

-42.600

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

240.400

0

240.400

0

240.400

0

240.400

0

7.1 Volksgezondheid

1.713.600

-100.600

1.715.600

-100.600

1.720.600

-100.600

1.725.600

-100.600

7.2 Riolering

4.205.700

-4.744.400

4.167.800

-4.706.500

4.211.200

-4.749.900

4.250.800

-4.789.500

7.3 Afval

4.072.200

-5.040.800

4.078.200

-5.046.800

4.092.800

-5.061.400

4.092.600

-5.061.200

7.4 Milieubeheer

2.209.700

-41.000

2.151.000

-41.000

2.129.300

-41.000

2.129.300

-41.000

7.5 Begraafplaatsen

728.400

-337.500

644.200

-337.500

644.200

-337.500

641.000

-337.500

8.1 Ruimtelijke Ordening

517.000

-98.000

417.000

-100.300

415.900

-102.100

401.000

-104.900

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

9.478.300

-9.401.600

10.605.399

-10.538.100

9.586.600

-9.539.600

7.298.400

-7.251.400

8.3 Wonen en bouwen

1.327.300

-950.600

1.143.100

-950.600

1.143.100

-950.600

1.143.100

-950.600

Totaal

165.427.600

-165.427.600

162.865.158

-162.865.158

159.490.919

-159.490.919

157.774.055

-157.774.055