Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over alle gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies 2018.

1 Eenmalige subsidies

Een eenmalige subsidie:

  • is voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter;
  • stelt het college alleen vast voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar;
  • kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 1: Bestuur

Activiteiten-budget Wijkgericht werken

Versterken leefbaarheid in de wijk

Organisaties

13.900

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Afkoppelen hemelwater op particulier terrein

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Particulieren

15.000

Geldelijke steun ouderen bij verhuizing 2005

Het ingang zetten van een verhuisketen c.q. doorstroming van ouderen uit een (gewone) huurwoning(en) naar een voor ouderen geschikte huurwoning. De woning die vrijkomt kan weer bewoond worden door o.a. starters of gezinnen.

Particulieren

2.500

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 4: Vitale samenleving

innovaties in onderwijshuisvesting

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

diverse onderwijsinstellingen

30.000

Ontwikkelings-samenwerking

bijdragen aan de bewustwording van de Zutphense bevolking op het thema relatie gezondheid en armoede

Organisaties

47.000

a.        een betere verdeling van goederen en welvaart in de wereld, en/of

b.       de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en de betrokkenheid bij deze problematiek van de Zutphense burger, en/of het kunnen uitvoeren van activiteiten door organisaties en instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Maatschappelijke dienstverlening

Het bevorderen van de gezondheid, maatschappelijke participatie of welzijn van inwoners van de gemeente Zutphen

Organisaties

7.900

Stimuleringspro-gramma Gezond in de Stad

De gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen

Organisaties

5.700

Jeugdgezond-heidszorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Organisaties

893.200

Jeugdsubsidie regeling cluster sport

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd

Organisaties

102.800

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen

Organisaties

234.300

het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat

Organisaties

50.000

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 5: Een aantrekkelijke stad

Subsidieregeling incidentele subsidies Kunst en Cultuur

Activiteiten of producten die bijdragen aan goed en dynamisch cultureel en artistiek klimaat en iets toevoegen aan het reguliere kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Zutphen.

Stichting Musea Zutphen

15.000

Jeugdsubsidie-regeling kavel kunst & cultuur

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd op het brede terrein van kunst & cultuur

Organisaties

10.000

Subsidieregeling stimulans gemeentelijke monumenten

het verbeteren van de aantrekkelijkheid van Zutphen als monumentale (winkel) stad

Organisaties

75.000

meerjarige iniatieven

een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.

Filmtheater Luxor

25.000

Subsidieregeling stimulans gemeentelijke monumenten

het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur

Organisaties

140.000

toerisme

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Organisaties

5.100

Totaal

1.672.400

2 Jaarlijkse subsidies

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk  op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 1: Bestuur

Activiteiten die bijdragen aan het consolideren en waar nodig innoveren van bestaande stedenbanden waarbij wederkerigheid voorop staat.

Commissie Satu Mare, Shrewsbury en Horstmar

5.500

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 2: Veilige Stad

Voorlichting geven op basisscholen over Halt.

Subsidie Halt

9.300

Versterking van de leefbaarheid van wijk, buurt en dorp.

St. Perspectief

28.000

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Warnsveldse schooltuinen

350

Duivenoverlast

5200

Kinderboerderij

2250

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 4: een vitale samenleving

In stand houden van sportaccommodaties.

St sportaccomadaties Zutphen

447.700

Sporthal de Kei

93.900

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Diverse instellingen

492.100

Het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Diverse verenigingen en stichtingen

14.000

A. Flokstraschool

5.400

A.E.A. Abersonfonds

900

het versterken van kwetsbare Zutphenaren

OZC

60.000

Voorkomen voortijdig school verlaten.

Diverse instellingen

8.100

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor

St. Perspectief

3.491.400

risicogroepen en versterking van leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp. activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op:

Vluchtelingenwerk

106.800

a) het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, en/of·

Anti-discriminatie meldpunt,

10.900

b) de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de

Slachtofferhulp

12.000

klachten kan doen; en/of·

Tactus Verslavingszorg

145.400

c) de doelgroep ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving; en/of

GGD

71.000

d) de doelgroep wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

Diverse instellingen

43.800

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met de problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken.

Diverse instellingen

1.267.700

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 5: Een aantrekkelijke stad

het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector.

Stichting Musea Zutphen

998.500

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

St. Zutphen promotie

250.000

Open monumenten Comité Zutphen

13.900

Diverse verenigingen en stichtingen

118.200

Stichting Wijnhuisfonds

2.400

Mogelijk maken van het uitlenen van een breed aanbod van boeken en andere informatiedragers.

Graafschap Bibliotheken

883.000

Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Hanzehof

1.276.300

Faciliteren van amateuristische kunstbeoefening en culturele uitingen.

Muzehof

355.700

een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.

Filmtheater Luxor

25.000

Berkelstroom

19.900

SOBZ

Voorzien in het onderhoud van de molens.

St. Warkense Molen, Vereniging De Hollandsche Molen

3.900

Totaal

10.268.500