Investeringsplan

Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen zijn investeringen vereist. Bij het vaststellen van de programmabegroting wordt de 1e jaarschijf (2018) uit de meerjarenraming beschikbaar gesteld. Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de gemeente. Het gaat hierbij om kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) De kapitaallasten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018-2021.

Investeringplan 2018 - 2021

Investering

2018

2019

2020

2021

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

56.250

126.250

388.250

106.250

- riool- en bouwkundige voorzieningen

1.923.400

1.993.400

1.923.400

1.143.800

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

661.000

661.000

Renovatie Melassesteiger

110.000

Reconstructie Deventerweg

1.650.000

Opwaardering opstapplaats Fluisterboten

193.000

Aanpassen Lange Hofstraat

200.000

Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen

600.000

600.000

600.000

600.000

Openbare verlichting Binnenstad

480.000

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

425.000

Vervangen verkeersregelinstallatie Nieuwstad

200.000

Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat

25.000

Auto's en vrachtauto's

149.100

145.800

32.000

Veegmachines

172.700

Maaimachines

67.000

75.900

149.600

Tractoren

26.500

Materiaal sportvelden

29.500

27.500

Materiaal gladheidsbestrijding

168.600

Vervangende nieuwbouw onderwijs

18.300.000

Investeringen in poort Zuid

3.200.000

2.200.000

Vervanging automatiseringsmiddelen

1.302.000

430.000

410.000

30.000

Totaal

6.985.250

25.838.050

6.036.250

2.722.650

Toelichtingen investeringen gepland in 2018.

Gemeentelijk waterketenplan
De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van circa 40 jaar. Na deze periode wordt – als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn – de riolering vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor vervanging is het gemeentelijk waterketenplan met een looptijd van 2016 – 2020.
Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015-2031
De openbare  verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Indien mogelijk kunnen de energielasten nog verder teruggedrongen worden.  Voor 2018 zijn er geen  nieuwe investeringen gepland. Voor 2019 is een investering gepland van € 661.000 en  voor 2019 € 661.000.
Meerjarig vervangingsplan bruggen 2015 - 2031
In de meerjarenplanning groot onderhoud civieltechnische kunsten is opgenomen om in 2018 € 110.000 te investeren in de vervanging/renovatie van bruggen.
Reconstructie Deventerweg (deel van de Cappellelaan-Coehoornsingel)
De reconstructie van de Deventerweg is in 2017 gestart met de ontwerp- en voorbereidingsfase. In de 2e helft van 2018 wordt de realisatie opgepakt. Het investeringsbedrag voor 2018 is € 1.650.000 (totale investering € 1.750.000).

Opwaardering opstapplaats fluisterboten
Een nieuwe instapsteiger maken voor de fluisterboten van Zutphen. Totale investering € 193.000.

Aanpassingen Lange Hofstraat
Het profiel van de inrichting van de Lange Hofstraat aanpassen en profiel plaatsen vergelijkbaar met de Pelikaanstraat.  Totale investering € 200.000.
Openbare Verlichting binnenstad
Om te zorgen voor een uitnodigende sfeer voor bewoners en bezoekers na zonsondergang wordt nu de openbare verlichting in de binnenstad aangepakt. Totale investering € 480.000.
Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat
Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen om onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid bij de 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en de 2 voortgezet onderwijsscholen aan de Paulus Potterstraat en schoolomgeving. Totale investering van € 25.000.
Vervangen verkeersregelinstallaties Nieuwstad
Het vervangen van het verkeerslicht Nieuwstad. Het huidige verkeerslicht is aan het eind van zijn levensduur. Totale investering € 200.000.
Vervanging bedrijfsmiddelen beheer en onderhoud
Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door het team beheer en onderhoud is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt. Totale investeringen in 2018 is € 245.600.
Vervanging middelen automatisering
Aan de hand van een geactualiseerd ICT investeringsplan worden de ICT voorzieningen op orde gebracht. Totale investering in 2018 € 1.302.000

Investeringplan 2018 - 2021

Kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

4.300

14.000

39.900

- riool- en bouwkundige voorzieningen

67.700

138.100

205.800

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

33.100

44.400

76.900

Renovatie Melassesteiger

2.200

4.200

4.100

4.000

Reconstructie Deventerweg

55.000

83.700

82.700

81.700

Opwaardering opstapplaats Fluisterboten

9.700

13.000

12.800

12.600

Aanpassen Lange Hofstraat

10.000

13.500

13.300

13.100

Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen

Openbare verlichting Binnenstad

19.200

27.500

27.200

26.800

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

21.300

28.500

28.100

Vervangen verkeersregelinstallatie Nieuwstad

13.300

16.700

16.500

16.200

Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat

500

500

500

EZ relevante fysieke investeringen

10.800

21.600

32.400

43.200

Auto's en vrachtauto's

29.900

32.000

41.200

47.100

Veegmachines

24.700

27.300

Maaimachines

11.167

24.900

25.600

50.300

Tractoren

2.700

3.100

3.000

Materiaal sportvelden

2.500

3.000

7.500

7.900

Materiaal gladheidsbestrijding

13.000

16.000

Vervangende nieuwbouw onderwijs

645.000

Investeringen in poort Zuid

135.000

Vervanging automatiseringsmiddelen

325.500

450.500

553.000

564.000

Totaal

489.267

820.200

1.082.600

2.044.400