Nieuw beleid 2018 - 2021

Nieuw Beleid

Programma

Omschrijving

I/S

Investering

2018

2019

2020

2021

1. Bestuur

Inwonerspanel "Zuthen spreekt".

S

25.000

25.000

25.000

25.000

Gemeenteraadsverkiezingen

I

22.500

Huisstijl

I

50.000

Website & internet

I

60.000

2. Veiligheid

Thema ondermijning

I

20.000

3. Duurzame leefomgeving

Actualisatie huidige woonvisie

I

40.000

Uitvoering Huidige woonvisie 2013-2017 en verlenging

S

15.000

15.000

15.000

15.000

Woningmarktonderzoek 2018

I

17.500

Duurzaamheidsagenda 2018-2022

S

100.000

100.000

100.000

100.000

Wijk van de toekomst

I

75.000

Aanpassen Lange Hofstraat

S

200.000

10.000

13.400

13.300

13.100

Informatiemanagement verkeer

I

75.000

Openbare verlichting Binnenstad

S

480.000

19.200

27.500

27.200

26.800

Opstellen beleid en juridische vertaling bestemmingsplannen

I

40.000

Opstellen omgevingsvisie voor het stedelijk gebied

I

20.000

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

S

425.000

21.300

31.000

30.500

Onderzoek verkeersveiligheid Paulus Potterstraat

S

25.000

500

500

500

Vervangen verkeersregelinstallatie Nieuwstad

S

200.000

13.300

16.700

16.500

16.200

Renovatie Melassesteiger

S

110.000

2.200

4.200

4.100

4.000

Reconstructie Deventerweg

S

1.650.000

55.000

83.700

82.700

81.700

4. Vitale samenleving

Volwasseneducatie, taalhuiscoordinator (48 uur)

I

62.500

62.500

62.500

Minimabeleid, meedoenregeling 130% van het sociaal minimum

S

200.000

210.000

225.000

225.000

Minimabeleid, Schulddienstverlening, verhogen uitvoeringscapaciteit 't Plein

I

300.000

300.000

300.000

300.000

Doorontwikkeling CJG

I

150.000

150.000

Versterken wijkteams

I

150.000

150.000

Versterken toegang WMO

I

195.000

195.000

Programma sociaal domein

I

95.000

95.000

Preventief gezondheidsbeleid

S

49.900

49.900

49.900

49.900

Peuteromvang

S

64.800

62.200

34.800

7.300

Onderhoudskosten gemeentelijke panden

S

35.000

35.000

35.000

35.000

Werkbudget voor sport en bewegen om de agenda Sport & bewegen uit te voeren

S

20.000

20.000

20.000

20.000

Rijksvaccinatieprogramma

S

76.000

76.000

76.000

76.000

Buitensportaccommodaties - storting reserve

S

56.000

56.000

56.000

56.000

5. Aantrekkelijke stad

Evenementen, aanvullend budget (niet voor culturele evenementen)

S

35.000

35.000

35.000

35.000

Opwaardering opstapplaats fluisterboten

S

193.000

9.700

13.000

12.800

12.600

Programma Erfgoed

S

15.000

15.000

15.000

15.000

Subsidie voor gemeentelijke monumenten

S

50.000

50.000

50.000

50.000

Snelfietsroute Deventer-Zutphen

I

100.000

200.000

300.000

400.000

Accountmanagement en Groene loper

S

20.000

20.000

20.000

20.000

Cofinanciering van EZ relavante fysieke investeringen

S

600.000

10.800

21.600

32.400

Kopgroep ondernemers & overheid

S

20.000

20.000

20.000

20.000

Ondersnemershuis en CVJO

S

60.000

60.000

60.000

60.000

Onderwijs & techniek

S

10.000

10.000

10.000

10.000

Parkmanagement

S

125.000

125.000

125.000

125.000

Budget voor ontmoetingsplek en activiteiten jongeren

I

50.000

Cultuurhistorische waardenkaarten

I

40.000

E-depot Zutphen

S

75.000

40.000

40.000

40.000

6. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Investeringsplan ICT - investeringen 2018 € 1.302.000, 2019 € 430.000, 2020 € 410.000, 2021 € 30.000

S

1.302.000

520.000

650.000

752.500

786.000

Organisatieontwikkeling

I

150.000

150.000

Inzet extern projectleider burgerbegroting

I

50.000

Versterken ambtelijke organisatie Formatie

I

650.000

200.000

S

1.100.000

1.400.000

1.700.000

1.700.000

Totaal

5.153.600

4.807.700

4.336.400

4.388.000