Doelstellingen

Programmadoelen

Beoogde resultaten d.m.v. projecten

1

Verbeteren woon- en leefklimaat in De Hoven en de Ijsselkade en omgeving.

Ijsselkade, Marspoortstraat / Groenmarkt, Groene dorpsranden, Wijkontwikkelingsplan (WOP) De Hoven, herinrichting wegen en pleinen De Hoven.

2

Verbeteren van de fysieke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven, de Ijsselkade en De Hoven.

Ijsselkade, Marspoortstraat / Groenmarkt, WOP, Tichelbeeksewaard, verbreding fiets- en voetgangersverbinding Oude Ijsselbrug, herinrichting wegen en pleinen De Hoven.

3

Verbeteren van de verkeersontsluiting, bevorderen verkeersdoorstrooming.

Ijsselkade, WOP, Tichelbeeksewaard, herinrichting wegen en pleinen De Hoven.

4

Realisatie van een aantrekkelijk verblijfsgebied langs de Ijsselkade voor bewoners, recreanten, bedrijven en instellingen. En daarmee bevorderen vestigingsklimaat.

Ijsselkade, Marspoortstraat / Groenmarkt, Tichelbeeksewaard, riviermaatregelen.

5

Verhogen van de ecologische en recreatieve waarden van de Ijssel en uiterwaarden en daarmee bevorderen van de vrijetijdseconomie.

Ijsselkade, Tichelbeeksewaard, groene dorpsranden, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, brugverbreding.

6

Behoud van rivierveiligheid van de Ijssel.

Riviermaatregelen.

7

Anticiperen op de aanleg van de rondweg langs De Hoven.

Groene dorpsranden, WOP, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, glastuinbouw.