Meerjarenbegroting 2018 - 2021

In het overzicht zijn de baten, lasten en de saldi in meerjarenperspectief gepresenteerd.

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017 primitief

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Bestaand beleid structureel

171.915

156.839

151.963

153.495

152.445

151.055

Bestaand beleid incidenteel

5.779

8.267

3.388

263

100

Totaal Lasten

171.915

162.618

160.230

156.882

152.707

151.155

Baten

Bestaand beleid structureel

-166.584

-156.298

-151.398

-154.294

-153.440

-151.989

Bestaand beleid incidenteel

-122

-233

0

0

0

Totaal Baten

-166.584

-156.420

-151.631

-154.294

-153.440

-151.989

Exploitatieresultaat

5.331

6.198

8.599

2.588

-733

-834

Mutaties reserves structureel

491

1.211

-556

-620

-982

-363

Mutaties reserves incidenteel

-6.866

-7.409

-8.690

-3.261

-142

0

Saldo van het programma

1.044

0

647

1.293

1.857

1.197