Financieel overzicht

Uitgangspunt van het grondbeleid is het maatschappelijk rendement. We zetten in op 3 kernwaarden:

  • Duurzaamheid: we willen bij alle ontwikkelingen maximaal waarde toevoegen, zodat wat we doen, langdurig houdbaar is.
  • Economie en werk: direct en indirect kan gebiedsontwikkeling bijdragen aan meer hoogwaardig werk en het stimuleren van de (wijk)economie. Direct door toevoeging van bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten in de stad. Indirect door groei van het aantal woningen, waardoor de (beroeps)bevolking groeit en daarmee de consumentenbestedingen en de werkgelegenheid.
  • Financiële beheersbaarheid: naast deze maatschappelijke kernwaarden zal altijd het financieel rendement als kernwaarde gelden.

Deze integrale afweging levert een advies op waardoor bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden.

Verwacht resultaat


Bedragen x 1.000.

De verwachte resultaten zijn het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. De woningmarkt is sterk aangetrokken. Door contracten af te sluiten waarin we een onvoorwaardelijke grondafname opnemen, zal de boekwaarde dalen en zullen de risico's afnemen. Het resultaat zal niet substantieel wijzigen.

Reserves

 

31-12-2017

Afwikkelreserve afgesloten grex

16.000

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.108.000

Reserve Bovenwijks

479.000

Reserve Strategische aankopen

709.000

Reserve De Mars

48.000

Totaal

2.360.000

Per 2018 gebruiken wij een andere systematiek van risicoberekening. We kennen de impact op de benodigde omvang van onze risicoreserve (Reserve GZ exploitatieresultaten) nog niet. Voor de overige reserves voorzien we geen substantiële wijzigingen in de omvang.

Voorzieningen

31-12-2017

Leesten-Oost

3.150.000

Lunettetuin

5.174.000

Gerard doustraat

0

Noorderhaven

3.291.000

Woningbouw programmering

1.800.000

Totaal

13.415.000

We verwachten dat de verliesvoorzieningen voor de projecten redelijk constant zullen blijven. De verliesvoorziening Woningbouwprogrammering zal wellicht eind 2018 opgehoogd moeten worden met € 1,2 miljoen en in 2019 met € 0,6 miljoen. Dit is bij ongewijzigd beleid. Andere keuzes in de woningbouwprogrammering en/of fasering zullen financiële gevolgen hebben.

Winstneming/verliesneming

We sluiten het project Gerard Doustraat af. De verliesvoorziening zal toereikend zijn om het verlies te dekken.