Onze inzet

Beheer en onderhoud openbare ruimte

We hebben zicht op het overgrote deel van onze wegen, openbare verlichting, riolering, water, civieltechnische kunstwerken, openbaar groen en speelvoorzieningen. We beheren alles zo doelmatig en planmatig mogelijk. Om dat efficiënter te kunnen doen, ontwikkelen we beheer- en onderhoudsplannen voor wegen, civieltechnische kunstwerken en riolering op basis van assetmanagement. Daarbij wegen we, behalve kosten, ook politiek-bestuurlijke doelen, maatschappelijke effecten en levensduur mee. De beheerplannen geven nog beter inzicht in planningen voor de korte en de lange termijn en in de kosten.
Voor het centrum en de winkelcentra is onderhoudsniveau A vastgesteld. Voor de rest van de gemeente geldt niveau B. De hele openbare ruimte moet schoon, heel, veilig en beleefbaar zijn. Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we zo nodig af met vakgebieden als sport en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit.

Wegen

Het wegenbeleidsplan is in ontwikkeling. Daarin staat hoe de gemeente de komende periode omgaat met de verhardingen. Het beleidsplan stellen we op op basis van assetmanagement. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.
Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Voor wegen en paden is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld.

Openbare verlichting

De tweede fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting loopt. Elke 2 jaar, tot eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar.

Riolering

Het rioolbeheerprogramma maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering. Als we iets moeten doen aan het riool, doen we dat zoveel mogelijk tegelijk met andere veranderingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, water of groen. Zo kan tijd en geld effectief worden gebruikt en blijft de overlast voor bewoners en de schade aan de omgeving zo klein mogelijk.
Stapsgewijs voeren we het gezamenlijke Afvalwaterketenplan van de gemeente Zutphen, Lochem en het waterschap Rijn en IJssel uit. Het plan heeft een looptijd van 2016 tot en met 2020.

Water

We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te krijgen. Ons eigen oppervlaktewater beheren en onderhouden we door te maaien. Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ). Al het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem rond Zutphen.

Civieltechnische kunstwerken

Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens actualiseren we het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken voor een periode van minimaal 5 jaar. Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald. We passen duurzame materialen en energie toe.

Onderliggende stukken

De Groenatlas Zutphen, de Groengordelnota, het Landschapsontwikkelingsplan, de Visie landelijk gebied, de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied, de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014, de beheervisie voor de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg en Ruimte voor Spelen in Zutphen vormen de kaders voor de (her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Onderhoud eigen panden

We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Eens per 3 jaar bekijken we wat aan onderhoud nodig is. Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3). Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.

Accommodaties

De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden. Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader.

Vastgoedbeleid

Met ons vastgoed helpen wij politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. Voor de realisatie zijn de beleidsvelden (denk aan sport, onderwijs) aan zet. Wij stemmen met hen af en adviseren hen.

Samenwerking

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werken we steeds meer samen met bewoners in instellingen. Zo ruimen bijvoorbeeld patiënten van de kliniek voor verslavingszorg zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of kleine groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat dan om het “netheidsonderhoud”.
Om beter in te kunnen spelen op de landelijke Bestuursopdracht Water (BW), werken we binnen de Afvalwaterketen samen met het WRIJ en de gemeente Lochem. Een van de gezamenlijke opgaven is om, door samenwerking tussen de organisaties, te zorgen voor een doelmatige en transparante waterketen, tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.