Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Bestuur

Restyling van de huisstijl**

50.000

Doorontwikkeling website en intranet**

60.000

Programma 2 Een veilige stad

Cyclisch onderhoud brandweerkazerne*

15.600

Thema ondermijning**

20.000

Tijdelijke verhoging verzekering pand*

5.800

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*

58.000

Extra 20 km inspecties rioolreiniging

75.000

75.000-

Herziening bestemmingsplannen*

40.000

Opstellen omgevingsvisie**

20.000

Woningmarktonderzoek*

17.500

Onderzoek jongerenhuisvesting**

500.000

Wijk van de toekomst**

75.000

Informatiemanagement verkeer**

75.000

Tijdelijke verhoging verzekering pand*

2.500

Cultuurhistorische waardenkaarten omgevingsplan**

40.000

Programma 4 Een vitale samenleving

Doorontwikkeling CJG*

150.000

150.000

Versterken wijkteams*

150.000

150.000

Versterken toegang WMO*

195.000

195.000

Programma sociaal domein*

95.000

95.000

Cyclisch onderhoud sporthallen*

90.200

Volwasseneducatie, taalhuiscoordinator**

62.500

62.500

62.500

Ontmoetingsplek jongeren**

50.000

Behoedzaamheidbuffer 't Plein*

2.000.000

2.000.000

Tijdelijke verhoging verzekering pand*

317.900

Masterplan onderwijs*

50.000

Project 2 get There (3 jaar)*

98.600

Programma 5 Een aantrekkelijke stad

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*

418.900

Cyclisch onderhoud torens/muren*

57.600

Snippergroen 2018

40.000

75.000-

E-depot Zutphen**

35.000

Tijdelijke verhoging verzekering pand*

168.700

Suppletiekosten zwembad*

75.000

65.000

50.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Werkbudget voor kwalitatieve doorontwikkeling organisatie**

150.000

150.000

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*

219.500

Regionale belastingsamenwerking

83.000

83.000-

Actielijnen speerpunten**

1.628.500

80.000

Versterken formatie**

700.000

200.000

Inhuur t.b.v. privacy**

38.400

Rente toevoeging blekemd middel

300.000

200.000

150.000

100.000

Tijdelijke verhoging verzekering pand*

79.000

* dekking door een reserve

** vrijval van reserves

8.267.200

233.000-

3.387.500

-

262.500

-

100.000

-

Saldo baten en lasten

8.034.200

3.387.500

262.500

100.000