Onze inzet

Twee keer per jaar maken we een risico-inventarisatie en actualiseren we het risicoprofiel. We kijken niet alleen naar de financiële risico’s maar ook naar milieu-, letsel- en veiligheidsrisico's en politieke en juridische risico’s.
We hebben risicocoördinatoren, een risicomanager en we houden periodieke werksessies om de risicoprofielen te maken. Zo worden medewerkers uitgedaagd risico’s, de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. Daarnaast houden we bijeenkomsten met de risicocoördinatoren om ervaringen uit te wisselen en de expertise te vergroten.
De risicoprofielen voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico’s voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.

Inventarisatie risico’s

Medio 2017 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de risico’s. In het volgende overzicht staat de top 10 van risico’s met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed.

Nr.

Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

1

Sociaal Domein Participatie: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Stijging in het aantal bijstandsdossiers door statushouders, verhoging AOW-leeftijd, beleidswijzigingen SW en Wajong. Nog onvoldoende uitstroom naar regulier werk. Toename armoedeproblematiek.

80%

max. € 4.000.000

35.75%

2

Sociaal Domein Jeugdzorg: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken dan budgetten. Het transformatieproces is in 2017 op gang gekomen.

60%

max. € 3.000.000

20.31%

3

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben.

25%

max. € 2.500.000

7.04%

4

Sociaal Domein WMO: beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken. Met name de ontwikkeling van algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld wil dit in de toekomst een afname van (duurdere) specialistische zorg tot gevolg hebben.

40%

max. € 1.250.000

5.60%

5

Schade aan kabels en leidingen in de grond door graafwerkzaamheden bij archeologisch onderzoek. Onder meer stroomuitval en gevolgen die daaruit voortvloeien.

50%

max. € 500.000

4.21%

6

Kunstwerken (schilderijen) die scheuren door een nog niet optimaal werkende klimaatregeling in het museum.

90%

max. € 250.000

3.01%

7

Overschrijding loonsom door extra inhuur om taken goed uit te kunnen voeren.

50%

max. € 500.000

2.81%

8

De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op of er moet een voorziening worden gevormd omdat niet vastgesteld wordt dat voldaan is aan de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot beveiliging van de systemen en privacygevoelige gegevens.

30%

max. € 810.000

2.72%

9

Door nieuwe vliegroutes over vliegveld Teuge kan faillissement dreigen voor het vliegveld waardoor de aandelen op termijn afgewaardeerd moeten worden.

80%

max. € 225.000

2.01%

10

In aanraking komen met of inademen van gevaarlijke stoffen door medewerkers.

30%

max. € 500.000

1.68%

Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico’s: € 13.500.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico’s: € 7.200.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's: € 20.700.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 20,7 miljoen ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7 miljoen. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Onze beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de verwachte stand per 1 januari 2018.

Omschrijving

                                              Bedrag

Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)*

€  14.537.000  

Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)

€  2.794.000

Raming voor onvoorzien

€ 141.000  

Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)**

€ 0,00

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

€   17.472.000

*Het niet geblokkeerde deel van de algemene reserve bestaat uit de reserve vrij besteedbaar
€ 2.803.000, de saldireserve € 7.781.000 en de reserve risico's € 3.953.000
 **Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondbedrijf is al in mindering gebracht op de becijferde risico’s van grondzaken.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen:

  1. de financieel gekwantificeerde risico's
  2. de daarbij gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Onderstaande figuur laat de relatie zien.

Ratio weerstandsvermogen

Als we de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, ontstaat als uitkomst het weerstandsvermogen.

Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De ratio van onze gemeente valt voor het jaar 2018 in klasse A. Dit duidt op uitstekend. Gedurendehet jaar daalt de ratio, onder meer door onttrekkingen aan de algemene reserve die in deze begroting geraamd zijn, naar 2,0.

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Ontwikkeling van de ratio sinds 2015

R2015

R2016

B2017

B2018

MJR 2019

MJR 2020

MJR 2021

Ratio van het Weerstandsvermogen

2,0

2,7

1,8

2,5

2,0

1,7

1,7

  Stand per 1 januari