Onze inzet

Onroerende zaak belasting (OZB)

De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen.
Voor 2018 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2017. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2018 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2018 zal de OZB opbrengst stijgen met 1,4% (inflatie).
Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Het Rijk legt geen maximale tarieven op maar bepaalt wel het maximale percentage waarmee de (landelijke) OZB-opbrengst jaarlijks mag stijgen, de zogenaamde macronorm. In de meicirculaire 2017 is de macronorm voor 2018 gesteld op 3,1%.

Afvalstoffenheffing

Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden.

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

€ 4.318.600

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

€ 855.000 -/-

Netto kosten taakveld

€ 3.463.000

Toe te rekenen kosten

€ 135.400

Overhead incl. (omslag)rente

€ 58.400

BTW

€ 733.320

Totale kosten

€ 4.390.720

Opbrengst heffingen

€ 4.390.720

Dekkingspercentage   100%

Rioolheffing

De rioolheffing bestaat uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. Omdat de zorgplicht van de gemeente uitgebreid is naar de totale waterhuishouding, berekenen we voor iedereen hetzelfde gebruikersdeel voor waterverbruik tot 500m3. Daarboven berekenen we een toeslag. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel en het gebruikersdeel leggen wij eind 2017 aan de gemeenteraad voor.

Berekening kostendekkende rioolheffing

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

€ 3.138.600

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

€ 11.900 -/-

Netto kosten taakveld

€ 3.126.700

Toe te rekenen kosten

€ 677.400

Overhead incl. (omslag)rente

€ 233.500

BTW

€ 187.425

Totale kosten

€ 4.225.025

Opbrengst heffingen

€ 4.225.025

Dekkingspercentage   100%

Parkeren

Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen:

  1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen
  2. boetes

Deze tarieven stijgen ook met 1,4%. Voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Kwijtscheldingsbeleid

Als een betalingsschuldige door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. In de begroting zijn daar voor 2018 de volgende bedragen voor opgenomen:

  • € 266.100 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
  • € 118.000 voor kwijtschelding van de rioolheffing
  • € 18.700 voor kwijtschelding van de hondenbelasting

Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft de inwoners vooraf toestemming om de gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen.