Inleiding: De financiën

Extra middelen maken meer mogelijk

We blijven in 2018 volop werken aan het vergroten van de sociaal-economische kracht van Zutphen. In de andere onderdelen van deze programmabegroting kunt u daar meer over lezen. Dat vraagt onder meer veel samenwerking, focus en menskracht. Maar uiteraard ook geld. Gelukkig staan we er financieel gezien goed voor. Daardoor zijn we in staat om extra te investeren en tegelijk een sluitende begroting te hebben. Het lukt ons om extra geld te steken in

  • het focustraject
  • het doorontwikkelen van het sociaal domein
  • het op orde brengen van een aantal randvoorwaarden
  • de kwaliteit van de ambtelijke organisatie

In het overzicht 'Nieuw beleid 2018-2021' geven we daar meer gedetailleerde informatie over.

Gunstige ontwikkeling en bijsturing

Hoe komt het nu dat we daar de ruimte voor hebben, terwijl het een paar jaar geleden er nog op leek dat we heel fors moesten gaan bezuinigen? Daar spelen een paar zaken een rol in. Ten eerste krijgen we meer geld binnen vanuit het Rijk, bijvoorbeeld in de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie ook het ‘overzicht algemene dekkingsmiddelen). Verder kijken we steeds kritisch hoeveel geld we nodig hebben als financiële buffer voor risico's die zich voor kunnen doen. In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we daar uitgebreid op in. We willen niet meer reserveren dan nodig. We zaten vrij ruim in onze reserves ten opzichte van de risico's die we lopen. Daarom kunnen we geld uit onze reserves inzetten in 2018 voor een aantal eenmalige uitgaven. Ten slotte hebben we ook budgetten bijgesteld en aangepast en hebben we er voor gekozen meer risico’s binnen de begroting te accepteren. Op die manier hebben we bijvoorbeeld middelen kunnen vrijspelen voor het focustraject.

Overschot in de meerjarenbegroting

De tabel hieronder geeft aan

  • hoe we er in de begroting 2017 financieel voorstonden
  • welke ontwikkelingen en besluiten daar invloed op hebben gehad in de afgelopen periode
  • hoe we er in deze begroting financieel voorstaan de komende jaren (op basis van de kennis die we nu hebben)

Daar blijkt uit dat we niet alle financiële ruimte die er de komende jaren is, gebruiken. Dat doen we heel bewust en wel om twee redenen.
Ten eerste vinden we het belangrijk dat er geld is voor de nieuwe raad en het nieuwe college, die in 2018 beginnen, om eigen keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Ten tweede zijn er naar de toekomst toe ook nog vraagstukken die financiële gevolgen zullen hebben en om duidelijke keuzes vragen. Dat zijn in ieder geval het afbouwen van de precario-opbengsten en de vraag hoe we de teruglopende bijdragen vanuit het Rijk voor onze uitgaven in het sociaal domein kunnen opvangen.

De wind in de zeilen

We hebben de afgelopen jaren financieel af en toe de wind tegen gehad en we moesten scherp aan de wind zeilen om onze financiën gezond te houden. Het is mooi om nu in een fase te zitten waarin we financieel de wind meer in de zeilen hebben. Dat vraagt tegelijk ook scherpte en daadkracht. Het komt er nu op aan die financiële mogelijkheden optimaal te gebruiken. We moeten effectief en efficiënt met ons geld omgaan en er alles aan doen om de sociaal economische kracht van Zutphen te versterken.

Tabel financieel perspectief 2018-2021

Financieel perspectief

bedragen x € 1.000

Omschrijiving

2018

2019

2020

2021

Saldo programmabegroting 2017

0

-21

-382

-382

Effecten opgetreden na strategische agenda

- gevolgen septembercirculaire (voordeel)

973

1.312

1.447

1.952

- gevolgen decembercirculaire (voordeel)

28

16

16

16

- structurele gevolgen burap-2 2016 (voordeel)

300

300

300

300

Subtotaal

1.301

1.628

1.763

2.268

Verlagen van het weerstandsvermogen (voordeel)

300

708

391

401

Vrij laten vallen van reserves (voordeel)

2.270

Gevolgen meicirculaire (voordeel)

1.655

2.232

2.513

2.516

Opbrengst verkoop Broederenklooster (voordeel)

900

Ombuigingen 2017 deels niet gerealiseerd (nadeel)

-650

Subtotaal

4.475

2.940

2.904

2.917

Voorstellen nieuw beleid (nadeel)

-5.154

-4.818

-4.346

-4.398

Dekking: nieuw beleid (voordeel

1.668

1.771

1.309

1.330

Jongerenwoningen (nadeel)

-500

Bestaand beleid

-1.143

-207

609

-538

Saldo programmabegroting 2018

647

1.293

1.857

1.197