Inleiding: Het beleid

Een krachtig Zutphen

Zutphen sociaal-economisch sterker te maken, dat is onze ambitie voor 2018. Dat gaat ons lukken, als we scherp focus houden. We willen dat de Zutphense samenleving in balans is, dat we economisch krachtiger worden en dat deze kracht ten goede komt aan de hele samenleving. Focus helpt om concrete resultaten te halen. De aantrekkende economie zorgt voor meer economische kracht en potentie. We trekken extra geld uit om onze ambities te realiseren. In deze programmabegroting lichten we onze plannen toe.

We stimuleren ondernemerschap

Zutphen wil een kansrijke voedingsbodem bieden voor (innovatieve) bedrijvigheid. We kiezen voor een schone economie. Cleantech is een niet te stoppen kansrijke economische ontwikkeling die past bij het dna van Zutphen. We helpen (startende) ondernemers om makkelijk aan de slag te kunnen en hun ondernemerskracht te versterken. We dragen bij aan innovatieve processen én we organiseren ons accountmanagement goed. Samen met ondernemers verbeteren we het ondernemersklimaat. We werken aan de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners.

We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige inwoners

Met onze historische binnenstad en ondernemende middenstand hebben we een grote troef in handen: de binnenstad trekt en bindt bewoners én toeristen. Zorgt voor economische en culturele vitaliteit. Geeft ruimte aan ondernemerschap en is goed voor de arbeidsmarkt. Dat gaat niet vanzelf. We moeten blijven investeren in onze historische binnenstad en in de Noorderhaven. Samen met de ondernemers en bewoners werken aan een krachtige en veilige binnenstad.
Met variatie aan woningen en meer bouw in het hogere segment, willen we aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) inwoners. We zetten ons er de komende jaren voor in, het brede en diverse onderwijsaanbod, de sportverenigingen en de goede culturele voorzieningen en evenementen verder te versterken.

We versterken kwetsbare Zutphenaren

De kracht van Zutphen vergroten we ook door ieders zelfstandigheid te stimuleren, waarbij we werk de meest optimale vorm vinden om mee te doen. Met ondernemers en maatschappelijke partners willen we intensief samenwerken, om zo meer mensen aan het werk te krijgen. En als werk niet haalbaar is, mogen mensen erop rekenen dat we hen helpen bij hun zorgvraag, dagbesteding of inkomen. ‘Iedereen doet mee’ is ons motto en wij helpen organiseren dat iedereen ook echt mee kan doen. We zorgen dat onze inwoners de weg naar de zorg goed en eenvoudig kunnen vinden en we zetten extra middelen in om armoedeproblemen te helpen oplossen.

Samenwerking is de sleutel

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner, organisatie en ondernemer een zinvolle bijdrage kan leveren aan Zutphen. Vooral door samenwerking versterken we de kracht van Zutphen. Samen binnen Zutphen, maar zeker ook samen in de regio. We dragen bij aan regionale opgaven, zijn een betrouwbare, aantrekkelijke samenwerkingspartner en we weten wat we willen.

Versterken kwaliteit ambtelijke organisatie

De opgaven waar we als gemeente voor staan zijn complex en heel divers. Onze ambities zijn hoog. We willen werken aan een samenleving waar mensen zelf aan het roer staan. Zelfstandigheid is het grootste goed. Dit doen we door de vraag van de ondernemer en inwoner centraal te stellen en maatwerk te leveren. De mens staat centraal en niet de regels. Van bepaler willen we steeds meer verbinder en medespeler worden. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Zij tonen veel inzet en halen voldoening uit hun werk als ze samen met inwoners, ondernemers of instellingen, resultaat boeken. Wij willen onze medewerkers steunen zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan een krachtiger Zutphen.

Financiële koers

We constateren dat we financieel gezien weer lucht krijgen. Ons behoedzame financiële beleid heeft tot een gezonde financiële situatie geleid. Dit biedt mogelijkheden om extra geld vrij te maken voor het focustraject. De incidentele uitgaven voor de komende jaren zijn gedekt door de incidentele vrijval van vooral de reserves. Structurele uitgaven worden structureel gedekt.

Tot slot

Deze begroting markeert wel het einde van onze bestuursperiode maar niet het einde van de ambities van het focustraject. We hebben er gezamenlijk voor gekozen langjarig in te zetten op het vergroten van de sociaaleconomische kracht van Zutphen. U heeft daarom bij het Voorjaarsgesprek 2017 besloten incidentele en structurele ruimte in te zetten om de ambities te realiseren én de nieuwe raad de financiële ruimte te bieden zijn eigen stempel op het focustraject te drukken. De gemeente Zutphen is financieel gezond. We zijn verheugd dat dit ook in de toekomst kansen biedt om de kracht van Zutphen te versterken.

Zutphen, oktober 2017
College van Burgemeester en wethouders