Lokale heffingen

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt landelijk vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het belastingbeleid en de tarieven, maar de plaatselijke mogelijkheden zijn beperkt. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.
De heffingen en belastingen in 2018 zijn:

  • Onroerend zaak belasting (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Reclamebelasting
  • Precariobelasting
  • Toeristenbelasting
  • Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 1,4% vanwege inflatie. De opbrengsten van de heffingen bij gemeentelijke dienstverlening moeten kostendekkend zijn.

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. We schelden de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting kwijt.

Uitvoering

Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).