Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

53

11

12

18

28

39

913

Beleggingen

143

108

85

85

85

85

920

Belastingen OZB

1.121

889

670

587

587

587

921

Uitkeringen gem. fonds

922

Algemene baten en lasten

3.677

4.917

1.722

1.002

1.368

1.872

960

Overhead

11.677

12.294

11.843

11.898

11.938

Totaal lasten

7.204

17.602

14.783

13.535

13.966

14.521

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-915

-878

-958

-958

-958

-957

913

Beleggingen

-790

-1.022

-652

-652

-652

-652

920

Belastingen OZB

-11.228

-10.430

-10.858

-10.858

-10.858

-10.858

921

Uitkeringen gem. fonds

-85.990

-82.507

-86.155

-87.070

-87.839

-88.636

922

Algemene baten en lasten

-3.298

-2.259

-1.512

-2.194

-2.194

-2.194

960

Overhead

-800

-774

-774

-774

-774

Totaal baten

-102.221

-97.896

-100.909

-102.506

-103.275

-104.071

Mutaties reserves

Onttrekking reserves

-5.599

-5.422

-5.677

-1.700

-1.361

-1.369

Totaal mutaties reserves

-1.208

-3.090

-4.128

-151

188

180

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-96.225

-83.385

-90.255

-89.121

-89.121

-89.369